Att anlita advokat och advokatbyrå

Advokatbyrå

Det kan finnas många anledningar att anlita en advokat och en advokatbyrå. Frågor som rör arv, skilsmässor, bodelning, samboavtal d.v.s. tillsynes vardagliga frågor som omfattas av lagar och regelverk som är svåra för gemene man att greppa. När man ska skriva kontrakt eller signera dokument kan det kännas tryggt att ta hjälp av en advokatbyrå som ser över dokumenten och reder ut eventuella oklarheter.

Samhällsmedborgaren förväntas inte känna till alla lagar och regler som ett samhälle omfattas av och det är där advokaterna står till tjänst och advokatbyråerna erbjuder den hjälp man som samhällsmedborgare ibland kan behöva.

Detsamma gäller i de fall där man som medborgare hamnar i problem med rättsväsende och myndigheter. Är man inte juridiskt utbildad behöver man ett stöd för att veta hur man ska tyda lagar och regler samt veta vilka rättigheter respektive skyldigheter man har i en viss situation.

En advokatbyrå kan anlitas av såväl privatpersoner som företagare. Advokaten som åtar sig ärendet har tystnadsplikt och är sin uppdragsgivares förtrogne. Som advokat får man ett stort förtroende och långt större insyn i privatliv och företagshemligheter än någon annan yrkesgrupp och tystnadsplikten är absolut.

Rättshjälp är en annan gren av advokatbyråns juridiska ansvar. Med rättshjälp innebär att alla samhällsmedborgare har laglig rätt till ett juridiskt förvar och stöd även om personen i fråga inte själv har de ekonomiska medel vederbörande behöver för att själv finansiera sitt juridiska förvar och rättsskydd. Rättshjälpen beviljas genom Domstolar och Rättshjälpsmyndigheten.

En advokatbyrå kan även anlitas vid försäkringsärenden såsom tvister med ett försäkringsbolag. Den här typen av tvister kan ofta leda till långt högre försäkringsbelopp och ersättningar till försäkringstagaren än vad som hade blivit resultatet om vederbörande själv hade hanterat ärendet. Detta av samma skäl som så ofta annars att man som icke juridiskt utbildad kan förbise klausuler, paragrafer och regelverk som advokatbyrån har insikter i och erfarenhet av att förhandla om.